Konkurso „Mano Nata“ nuostatai

Konkurso „Mano Nata“ nuostatai

Galioja 2024 m. konkursui

Atsisiųsti konkurso nuostatus PDF formatu

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiuose nuostatuose apibrėžiami XV nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ (toliau – Konkursas) tikslai, rengėjai, rėmėjai, partneriai, dalyvavimo, kūrinių  vertinimo ir apdovanojimų tvarka.
2. Konkurso informacija skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų internetiniuose portaluose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos kompozitorių sąjungos, VšĮ „Mano nata“ interneto svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Konkurso kvietimai  mokykloms išsiunčiami elektroniniu paštu.

II SKYRIUS. KONKURSO TIKSLAI

3. Konkurso tikslai:
3.1. skatinti šalies moksleivių domėjimąsi profesionalia muzikos kūryba ir kompozicijos studijomis;
3.2. ugdyti moksleivių menines vertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą;
3.3. vertinti ir premijuoti geriausius Lietuvos moksleivių muzikos kūrinius;
3.4. skleisti Lietuvos moksleivių muzikos kūrybą viešojoje erdvėje.

III SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZATORIAI, PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

4. Konkursą organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjungos viešoji įstaiga „Mano nata“.
5. Konkurso partneriai – Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikos informacijos centras, kultūros inovacijų  agentūra „Meno genas“.
6. Konkursą finansuoja Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra LATGA, kiti  rėmėjai.
7. Konkurso informacinis partneris – internetinis kultūros dienraštis „7 meno dienos“.

IV SKYRIUS. DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA

8. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, licėjų, gimnazijų, muzikos,  meno mokyklų ir konservatorijų moksleiviai.
9. Vienas autorius Konkursui gali pateikti 3 (tris) kūrinius.
10. Kūriniai Konkursui pateikiami be autorių pavardžių ir mokyklų pavadinimų. Kūrinių  partitūrose ir skaitmeninėse laikmenose nurodomi tik kūrinių pavadinimai. Pilna informacija apie  kūrinius ir jų autorius pateikiama Konkurso paraiškoje:
10.1. kūrinio pavadinimas, trukmė, instrumentų sudėtis, jei yra – teksto autorius;
10.2. kūrinio autoriaus vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena;
10.3. bendrojo ugdymo ir muzikos ar meno mokyklos pavadinimas ir miestas;
10.4. kūrybos mokytojo vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
10.5. jei kūrinys sukurtas savarankiškai (be kūrybos mokytojo), pateikiamas kūrinio autoriaus  telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
11. Pateikdami Konkurso paraišką, kūrinių autoriai įsipareigoja atvykti į Lietuvos muzikos ir  teatro akademijos Didžiojoje salėje vykstantį Konkurso baigiamąjį koncertą 2024 m. birželio 8 d.

V SKYRIUS. KŪRINIŲ PATEIKIMO KONKURSUI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Konkursui pateikiama:
12.1. užpildyta Konkurso paraiškos forma;
12.2. skaitmeninė kūrinio partitūra pdf ir natografinės programos formatais;
12.3. kūrinio partijos;
12.4. kūrinio garso įrašas arba MIDI failas.
13. Konkurso paraiška ir kūrinių failai atsiunčiami elektroniniu paštu konkursas@manonata.lt iki 2024 metų balandžio 15 d. imtinai.
14. Konkurso metų tematika, instrumentų sudėtis, kūrinio trukmė, paraiškų priėmimo datos ir  kitos nuorodos skelbiamos 2 punkte minimose visuomenės informavimo priemonėse.

VI SKYRIUS. KONKURSUI PATEIKTŲ KŪRINIŲ ATRANKA IR VERTINIMAS

15. Konkurso meno tarybos pirmininkas, kurį VšĮ „Mano nata“ taryba renka 5 (penkerių) metų laikotarpiui, kuruoja konkurso meninio turinio ir rengimo klausimus.
16. Prieš kasmetinę pirmąją kūrinių atranką, Konkurso meno tarybos pirmininkas pakviečia į Konkurso žiuri 5 (penkis) narius, vienam iš jų pasiūlydamas užimti žiuri pirmininko poziciją.
17. Konkurso žiuri nariais gali būti kviečiami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros dėstytojai, Lietuvos kompozitorių sąjungos nariai, kitų institucijų atstovai.
18. Į konkurso žiuri nekviečiami Konkurse dalyvaujančių moksleivių mokytojai.   
19. Jei Konkursui pateikta daugiau, kaip po 5 (penkis) jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus autorių kūrinius, baigiamajam koncertui kūriniai atrenkami skiriant jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupes.
20. Jei kūrinių kurioje nors amžiaus grupėje pateikta mažiau nei 5 (penki), kūriniai vertinimo metu į grupes neskirstomi.
21. Pirmajame atrankos etape Konkurso žiuri atrenka geriausius kūrinius Konkurso baigiamajam koncertui.
22. Pasibaigus išankstinei kūrinių atrankai, Konkurso žiuri, peržiūrėjusi neatrinktų kūrinių  autorių geografinį pasiskirstymą, baigiamajam koncertui gali papildomai atrinkti 1–3 (vieną–tris)  kūrinius (nepriklausomai nuo amžiaus grupių) iš Lietuvos regionų ir mažųjų miestelių muzikos ar  bendrojo ugdymo mokyklų.
23. Baigiamajam koncertui atrinktų kūrinių trukmės riba – 70 (septyniasdešimt) minučių.
24. Abiejuose etapuose kūriniai Konkurso žiuri atrankai pateikiami be autorių ir mokytojų pavardžių bei mokyklų pavadinimų.
25. Konkurso baigiamojo koncerto metu kūrybos mokytojų pavardės neskelbiamos.
26. Konkurso baigiamajam koncertui atrenkamas tik vienas vieno autoriaus kūrinys.
27. Konkursui pateiktas kelių dalių ciklas žiuri sutarimu gali būti laikomas vienu kūriniu. Baigiamajam koncertui žiuri gali atrinkti vieną ar kelias kūrinio dalis.
28. Žiuri sutarimu kūrinys konkurso pirminėje atrankoje išimties tvarka gali būti vertinamas ir be pateikto įrašo.
29. Jei kūrinio atlikimas neįmanomas, konkurso žiuri pritarus, kūrinys baigiamojo koncerto metu gali būti transliuojamas iš įrašo.
30. Konkurso baigiamajame koncerte atliekamus kūrinius žiuri vertina pagal konkursui parengtą vertinimo metodiką, kuri užtikrina visų žiuri narių nuomonių lygiavertiškumą.
31. Kiekvienoje amžiaus grupėje daugiausiai žiuri balų surinkusių kūrinių autoriai skelbiami konkurso pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojais (laureatais). Daugiausiai žiuri balsų surinkęs moksleivis atlikėjas (ar ansamblis) skelbiamas geriausiu konkurso atlikėju.
32. Konkurso žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

VII SKYRIUS. KONKURSO PRIZAI

33. Visiems konkurso baigiamojo koncerto dalyviams įteikiami dalyvio diplomai ir lietuvių autorių kūrinių įrašų rinkiniai, knygos apie lietuvių muziką, kiti rėmėjų prizai.
34. Konkurso laureatams kiekvienoje amžiaus grupėje įteikiami I, II ir III vietos prizai, pagal galimybes – piniginės premijos, laureatų diplomai, lietuvių autorių kūrinių įrašų plokštelės, knygos apie lietuvių muziką, rėmėjų prizai.
35. Konkurso jauniausiam autoriui įteikiamas jauniausio autoriaus diplomas ir specialus prizas.
36. Konkurso geriausiam moksleiviui atlikėjui (arba atlikėjų ansambliui) įteikiamas diplomas ir specialus prizas.

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Pateikdami kūrinius Konkursui autoriai sutinka su šiais nuostatais.
38. Atsakomybė už neteisingai ar nepilnai Konkursui pateiktus duomenis tenka autoriams ir/ar jų mokytojams.
39. Konkurso rengėjai turi teisę pateiktus kūrinius atlikti konkurso baigiamajame ir kituose koncertuose, kūrinius įrašyti ir archyvuoti ir publikuoti jų įrašus, viešai skelbti kūrinių natas ir viešinti autorių nuotraukas bei biografijas.
40. Baigiamojo koncerto nuotraukos ar filmuota medžiaga gali būti viešai skelbiama ir  naudojama vidiniuose bei išoriniuose Konkurso rengėjo darbuose. Kiekvienas baigiamojo koncerto  dalyvis ar svečias sutinka, kad konkurso organizatoriai jį fotografuotų ar filmuotų, nuotraukas ar  filmuotą medžiagą, kuriose matomas jo atvaizdas, neribotą laiką viešintų internete ar spaudos  leidiniuose, socialiniuose tinkluose ir konkurso rengėjo interneto svetainėje, įskaitant pakartotiną  viešinimą kitose žiniasklaidos priemonėse.
41. Į konkurso baigiamąjį koncertą atrinktų kūrinių partitūros,  informacija apie autorius ir jų pedagogus, publikuojama VšĮ „Mano nata“ interneto svetainėje www.manonata.lt .
42. Konkurso rengėjai turi teisę keisti Konkurso nuostatus.