Konkurso „Mano Nata“ nuostatai

Konkurso „Mano Nata“ nuostatai

Galioja 2021 m. konkursui

Atsisiųsti konkurso nuostatus PDF formatu

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiuose nuostatuose apibrėžiami Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ (toliau – konkursas) tikslai, rengėjai, rėmėjai, partneriai, dalyvavimo ir kūrinių vertinimo tvarka, prizai.
2. Konkursas skirtas skatinti mokyklinio amžiaus moksleivius kurti akademinio pobūdžio muziką.
3. Konkurso informacija skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų internetiniuose portaluose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA), Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS), VšĮ „Mano natai“ interneto svetainėse, kitose žiniasklaidos priemonėse. Konkurso kvietimai mokykloms išsiunčiami elektroniniu paštu.

II SKYRIUS. KONKURSO TIKSLAI

4. Konkurso tikslai:
4.1. skatinti moksleivių domėjimąsi profesionalia muzikos kūryba ir šios srities studijomis;
4.2. ugdyti moksleivių vertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą;
4.3. vertinti ir apdovanoti geriausius Lietuvos moksleivių muzikos kūrinius;
4.4. supažindinti visuomenę su moksleivių muzikos kūrybos pasiekimais.

III SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZATORIAI, PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

5. Konkursą organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjungos viešoji įstaiga „Mano nata“.
6. Konkurso partneriai – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos muzikos informacijos centras (LMIC), Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
7. Konkursą remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra LATGA, kiti rėmėjai.
8. Konkurso baigimasis koncertas gali būti transliuojamas internetu arba Lietuvos televizijose.

IV SKYRIUS. DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA

9. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, licėjų, gimnazijų, muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų moksleiviai.
10. Vienas autorius Konkursui gali pateikti 3 (tris) kūrinius.
11. Kūriniai Konkursui pateikiami be autorių pavardžių. Kūrinių partitūrose ir skaitmeninėse laikmenose nurodomi tik kūrinių pavadinimai. Pridedamoje paraiškoje pateikiama informacija:
11.1. kūrinio pavadinimas, trukmė, instrumentų sudėtis, jei yra – teksto autorius;
11.2. kūrinio autoriaus vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena;
11.3. bendrojo ugdymo ir muzikos ar meno mokyklos pavadinimas ir miestas;
11.4. kūrybos mokytojo vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
11.5. jei kūrinys sukurtas savarankiškai (be kūrybos mokytojo), pateikiamas kūrinio autoriaus telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
12. Baigiamajam koncertui atrinkto kūrinių autorius ar jo mokytojas per 5 (penkias) dienas nuo atrankos rezultatų paskelbimo privalo Konkurso rengėjams pateikti natas kūrinio atlikimui. Natos pateikiamos spausdinta (vienas (1) egzempliorius) ir skaitmenine forma. Laiku nepateikus natų atlikėjams, Konkurso rengėjai turi teisę kūrinio neatlikti ir nevertinti.
13. Konkurso baigiamajam koncertui atrinktų kūrinių autoriai koncerto dieną privalo atvykti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.

V SKYRIUS. KŪRINIŲ PATEIKIMO KONKURSUI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

14. Konkursui pateikiama:
14.1. užpildyta kūrinio paraiškos forma;
14.2. kūrinio partitūra – 5 (penkios) įrištos kopijos elektroniniu būdu (Pakeista: 202-04-02);
14.3. kūrinio audio įrašas, MIDI arba notografinės programos failas.
15. Konkurso metų tematika, instrumentų sudėtis, kūrinio trukmė, paraiškų priėmimo datos ir kitos nuorodos skelbiamos 3 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse. Konkurso rengėjai baigiamajame koncerte neprivalo atlikti nurodytos instrumentų sudėties neatitinkančius kūrinius. Autoriams paliekama teisė tokius kūrinius atlikti patiems arba padedant mokytojams.

VI SKYRIUS. KONKURSO KŪRINIŲ ATRANKA IR VERTINIMAS

16. Konkurso žiuri pirmininką VšĮ „Mano nata“ taryba renka 5 (penkių) metų laikotarpiui.
17. Likus savaitei iki kūrinių pirminės atrankos, Žiuri pirmininkas paskelbia 5 (penkis) Žiuri narius.
18. Žiuri nariais kviečiami Agentūros LATGA, LMTA Kompozicijos katedros ir LKS nariai.
19. Jeigu Konkurse dalyvauja Žiuri nario mokinys, Žiuri narys jo kūrinio nevertina.   
20. Jei Konkursui pateikta ne mažiau kaip po tris kiekvienos amžiaus grupės kūrinius, kūriniai baigiamajam koncertui atrenkami pagal jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupes, kurių amžiaus ribos nustatomos kiekvienais metais atsižvelgiant į dalyvių pasiskirstymą.
21. Jei kūrinių kurioje nors amžiaus grupėje pateikta mažiau nei trys, kūriniai vertinimo metu į grupes neskirstomi.
22. Pirmajame atrankos etape Konkurso Žiuri atrenka geriausius kūrinius Konkurso baigiamajam koncertui.
23. Pasibaigus išankstinei kūrinių atrankai, Konkurso Žiuri, peržiūrėjusi neatrinktų kūrinių autorių pavardes, baigiamajam koncertui gali papildomai atrinkti 1–3 (vieną–tris) kūrinius (nepriklausomai nuo amžiaus grupių) iš Lietuvos regionų ir mažųjų miestelių muzikos ar bendrojo ugdymo mokyklų.
24. Baigiamajam koncertui atrinktų kūrinių trukmės riba – 70 (septyniasdešimt) minučių.
25. Pasibaigus baigiamajam koncertui konkurso Žiuri išrenka po 3 (tris) geriausius kūrinius kiekvienoje amžiaus grupėje ir jų autorius paskelbia konkurso laimėtojais (laureatais).
26. Abiejuose konkurso etapuose kūriniai Žiuri atrankai pateikiami be autorių ir mokytojų pavardžių bei mokyklų pavadinimų.
27. Konkurso baigiamojo koncerto metu kūrybos mokytojų pavardės neskelbiamos.
28. Konkurso baigiamajam koncertui atrenkamas tik vienas vieno autoriaus kūrinys.
29. Konkursui pateiktas kelių dalių arba kūrinių ciklas Žiuri sutarimu gali būti laikomas vienu kūriniu. Baigiamajam koncertui Žiuri gali atrinkti kūrinio vieną ar kelias dalis.
30. Žiuri sutarimu kūrinys konkurso pirminėje atrankoje gali būti vertinamas ir be pateikto įrašo.
31. Jei kūrinio atlikimas neįmanomas, konkurso Žiuri pritarus, kūrinys baigiamojo koncerto metu gali būti transliuojamas iš įrašo.
32. Konkurso baigiamajame koncerte atliekamus kūrinius Žiuri nariai vertina pagal konkursui parengtą vertinimo metodiką, kuri užtikrina Žiuri narių nuomonių lygiavertiškumą.
33. Kiekvienoje amžiaus grupėje daugiausiai Žiuri narių balų surinkusių kūrinių autoriai skelbiami konkurso pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojais (laureatais).
34. Konkurso Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

VII SKYRIUS. KONKURSO PRIZAI

35. Visiems konkurso baigiamojo koncerto dalyviams įteikiami diplomai ir lietuvių autorių kūrinių įrašų plokštelės, knygos apie lietuvių muziką, kiti rėmėjų prizai.
36. Konkurso laureatams kiekvienoje amžiaus grupėje įteikiami I, II ir III vietos prizai, laureatų diplomai, lietuvių autorių kūrinių įrašų plokštelės, knygos apie lietuvių muziką, kiti rėmėjų prizai.
37. Konkurso jauniausiam autoriui įteikiamas diplomas ir specialus prizas.
38. Konkurso geriausiam moksleiviui atlikėjui (arba atlikėjų ansambliui) įteikiamas diplomas ir specialus prizas.

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Pateikdami konkursui kūrinius autoriai sutinka su šiais nuostatais.
40. Atsakomybė už neteisingai ar nepilnai konkursui pateiktus duomenis tenka autoriams ir/ar jų mokytojams.
41. Konkurso rengėjai neatsako už pateiktų interneto nuorodų bei fizinių laikmenų patikimumą.
42. Konkurso rengėjai turi teisę pateiktus kūrinius atlikti konkurso baigiamajame ir kituose koncertuose, kūrinius įrašyti ir archyvuoti ir publikuoti jų įrašus, viešai skelbti kūrinių natas ir viešinti autorių nuotraukas bei biografijas.
43. Baigiamajame koncerte yra fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir / arba filmuota medžiaga skelbiama viešai, naudojama vidinei ir išorinei komunikacijai. Kiekvienas koncerto dalyvis ir / ar svečias automatiškai sutinka, kad konkurso organizatoriai jį arba ją fotografuotų ir (ar) filmuotų, nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą, kuriose matomas jo arba jos atvaizdas, neribotą laiką publikuotų įvairiomis formomis (elektronine ar popierine) internete, socialinės žiniasklaidos priemonėse ir/arba savo interneto svetainėse, įskaitant, bet nesiribojant, nuotraukų viešinimu žiniasklaidos priemonėse, viešose vietose ar kitur.
44. Konkursui pateikta medžiaga autoriams negrąžinama ir perduodama LKS archyvui.
45. Konkurso rengėjai turi teisę keisti Konkurso nuostatus.