Konkurso „Mano Nata“ nuostatai

Konkurso „Mano Nata“ nuostatai

Galioja 2022 m. konkursui

Atsisiųsti konkurso nuostatus PDF formatu

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiuose nuostatuose apibrėžiami Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ (toliau – konkursas) tikslai, rengėjai, rėmėjai, partneriai, dalyvavimo ir kūrinių vertinimo tvarka, prizai.
2. Konkurso informacija skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų internetiniuose portaluose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos kompozitorių sąjungos, VšĮ „Mano nata“ interneto svetainėse, kitose žiniasklaidos priemonėse. Konkurso kvietimai mokykloms išsiunčiami elektroniniu paštu.

II SKYRIUS. KONKURSO TIKSLAI

3. Konkurso tikslai:
3.1. skatinti moksleivių domėjimąsi profesionalia muzikos kūryba ir šios srities studijomis;
3.2. ugdyti moksleivių vertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą;
3.3. vertinti ir apdovanoti geriausius Lietuvos moksleivių muzikos kūrinius;
3.4. supažindinti visuomenę su moksleivių muzikos kūrybos pasiekimais.

III SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZATORIAI, PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

4. Konkursą organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjungos viešoji įstaiga „Mano nata“.
5. Konkurso partneriai – Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikos informacijos centras, Lietuvos muzikos ir meno kokyklų vadovų asociacija.
6. Konkursą remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra LATGA, kiti rėmėjai.
7. Konkurso informacinis partneris – portalas VoxArt.

IV SKYRIUS. DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA

8. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, licėjų, gimnazijų, muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų moksleiviai.
9. Vienas autorius Konkursui gali pateikti 3 (tris) kūrinius.
10. Kūriniai Konkursui pateikiami be autorių pavardžių. Kūrinių partitūrose ir skaitmeninėse laikmenose nurodomi tik kūrinių pavadinimai. Pridedamoje paraiškoje pateikiama informacija:
10.1. kūrinio pavadinimas, trukmė, instrumentų sudėtis, jei yra – teksto autorius;
10.2. kūrinio autoriaus vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena;
10.3. bendrojo ugdymo ir muzikos ar meno mokyklos pavadinimas ir miestas;
10.4. kūrybos mokytojo vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
10.5. jei kūrinys sukurtas savarankiškai (be kūrybos mokytojo), pateikiamas kūrinio autoriaus telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
11. Konkurso baigiamajam koncertui atrinktų kūrinių autoriai koncerto dieną privalo atvykti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.

V SKYRIUS. KŪRINIŲ PATEIKIMO KONKURSUI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

12. Konkursui pateikiama:
12.1. užpildyta kūrinio paraiškos forma;
12.2. skaitmeninė kūrinio kūrinio partitūra pdf ir notografinės programos formatais;
12.3. kūrinio partijos;
12.4. kūrinio audio įrašas arba MIDI failas.
13. 12 punkte išvardinti dokumentai atsiunčiami elektroniniu paštu konkursas@manonata.lt iki 2022 metų gegužės 1d. imtinai.
14. Konkurso metų tematika, instrumentų sudėtis, kūrinio trukmė, paraiškų priėmimo datos ir kitos nuorodos skelbiamos 2 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

VI SKYRIUS. KONKURSO KŪRINIŲ ATRANKA IR VERTINIMAS

15. Konkurso žiuri pirmininką VšĮ „Mano nata“ taryba renka 5 (penkių) metų laikotarpiui.
16. Likus savaitei iki kasmetinės kūrinių pirminės atrankos, Konkurso žiuri pirmininkas paskelbia 5 (penkių) žiuri narių pavardes.
17. Konkurso žiuri nariais gali būti kviečiami Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros LATGA, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros ir Lietuvos kompozitorių sąjungos nariai.
18. Konkurso žiuri darbe negali dalyvauti Konkurse dalyvaujančių moksleivių mokytojai.   
19. Jei Konkursui pateikta ne mažiau kaip po 5 (penkis) jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus autorių kūrinius, kūriniai baigiamajam koncertui atrenkami pagal jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupes, ribą tarp grupių nustatant pagal dalyvių skaičius.
20. Jei kūrinių kurioje nors amžiaus grupėje pateikta mažiau nei 5 (penki), kūriniai vertinimo metu į grupes neskirstomi.
21. Pirmajame atrankos etape Konkurso žiuri atrenka geriausius kūrinius Konkurso baigiamajam koncertui.
22. Pasibaigus išankstinei kūrinių atrankai, Konkurso žiuri, peržiūrėjusi neatrinktų kūrinių autorių pavardes, baigiamajam koncertui gali papildomai atrinkti 1–3 (vieną–tris) kūrinius (nepriklausomai nuo amžiaus grupių) iš Lietuvos regionų ir mažųjų miestelių muzikos ar bendrojo ugdymo mokyklų.
23. Baigiamajam koncertui atrinktų kūrinių trukmės riba – 70 (septyniasdešimt) minučių.
24. Pasibaigus baigiamajam koncertui Konkurso žiuri išrenka po 3 (tris) geriausius kūrinius kiekvienoje amžiaus grupėje ir jų autorius paskelbia konkurso laimėtojais (laureatais).
25. Abiejuose etapuose kūriniai Konkurso žiuri atrankai pateikiami be autorių ir mokytojų pavardžių bei mokyklų pavadinimų.
26. Konkurso baigiamojo koncerto metu kūrybos mokytojų pavardės neskelbiamos.
27. Konkurso baigiamajam koncertui atrenkamas tik vienas vieno autoriaus kūrinys.
28. Konkursui pateiktas kelių dalių ciklas žiuri sutarimu gali būti laikomas vienu kūriniu. Baigiamajam koncertui žiuri gali atrinkti kūrinio vieną ar kelias dalis.
29. Žiuri sutarimu kūrinys konkurso pirminėje atrankoje gali būti vertinamas ir be pateikto įrašo.
30. Jei kūrinio atlikimas neįmanomas, konkurso žiuri pritarus, kūrinys baigiamojo koncerto metu gali būti transliuojamas iš įrašo.
31. Konkurso baigiamajame koncerte atliekamus kūrinius žiuri vertina pagal konkursui parengtą vertinimo metodiką, kuri užtikrina jos narių nuomonių lygiavertiškumą.
32. Kiekvienoje amžiaus grupėje daugiausiai žiuri balų surinkusių kūrinių autoriai skelbiami konkurso pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojais (laureatais).
33. Konkurso žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

VII SKYRIUS. KONKURSO PRIZAI

34. Visiems konkurso baigiamojo koncerto dalyviams įteikiami diplomai ir lietuvių autorių kūrinių įrašų plokštelės, knygos apie lietuvių muziką, kiti rėmėjų prizai.
35. Konkurso laureatams kiekvienoje amžiaus grupėje įteikiami I, II ir III vietos prizai, laureatų diplomai, lietuvių autorių kūrinių įrašų plokštelės, knygos apie lietuvių muziką, kiti rėmėjų prizai.
36. Konkurso jauniausiam autoriui įteikiamas diplomas ir specialus prizas.
37. Konkurso geriausiam moksleiviui atlikėjui (arba atlikėjų ansambliui) įteikiamas diplomas ir specialus prizas.
38. Daugiausiai publikos balsų surinkusio kūrinio autoriui įteikiamas specialus publikos simpatijų prizas.

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Pateikdami konkursui kūrinius autoriai sutinka su šiais nuostatais.
40. Atsakomybė už neteisingai ar nepilnai konkursui pateiktus duomenis tenka autoriams ir/ar jų mokytojams.
41. Konkurso rengėjai turi teisę pateiktus kūrinius atlikti konkurso baigiamajame ir kituose koncertuose, kūrinius įrašyti ir archyvuoti ir publikuoti jų įrašus, viešai skelbti kūrinių natas ir viešinti autorių nuotraukas bei biografijas.
42. Baigiamojo koncerto nuotraukos ir / ar filmuota medžiaga gali būti skelbiama viešai ir naudojama vidiniuose ir išoriniuose rengėjo darbuose. Kiekvienas koncerto dalyvis ir / ar svečias sutinka, kad konkurso organizatoriai jį fotografuotų ir / ar filmuotų, nuotraukas ir / ar filmuotą medžiagą, kuriose matomas jo atvaizdas, neribotą laiką publikuotų įvairiomis formomis (elektronine ar popierine) internete, socialiniuose tinkluose ir konkurso rengėjo interneto svetainėje, įskaitant, nuotraukų viešinimą žiniasklaidos priemonėse ir kitose viešose įstaigose.
43. Konkursui pateikta medžiaga autoriams negrąžinama ir perduodama Lietuvos kompozitorių sąjungos archyvui.
44. Konkurso rengėjai turi teisę keisti Konkurso nuostatus.